ครบแล้ว! 45 ท่าน สำหรับผู้สมัครการอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชันทาง LINE CREATORS MARKET ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมเป็นอ